อำเภอ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักเรียน กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
กลุ่มผู้ด้วยโอกาส
/ผู้พิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ
    รวม เบาหวาน ความดัน  
เมืองตรัง 58,985 29,449 6,543 173 11,476 3,716 7,760 1,118 22,714
กันตัง 33,606 21,080 4,506 133 9,128 2,931 6,197 818 11,037
ย่านตาขาว 23,795 13,429 3,426 89 8,966 2,505 6,461 722 9,470
ปะเหลียน 27,458 14,855 3,642 140 4,722 1,460 3,267 1,063 9,487
สิเกา 15,353 9,044 2,206 66 4,113 1,252 2,861 364 4,234
ห้วยยอด 34,142 18,292 4,355 116 9,324 3,712 5,612 850 12,069
วังวิเศษ 16,666 10,363 2,702 104 4,369 1,655 2,714 345 5,075
นาโยง 17,628 9,746 2,395 66 5,750 1,749 4,001 625 6,817
รัษฎา 11,813 6,663 1,749 35 3,193 1,113 2,080 258 3,503
หาดสำราญ 6,235 4,128 1,052 46 2,113 573 1,540 134 2,059
  245,681 137,049 32,576 968 63,154 20,666 42,493 6,297 86,465