อำเภอ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักเรียน กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
กลุ่มผู้ด้วยโอกาส
/ผู้พิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ
    รวม เบาหวาน ความดัน  
เมืองตรัง 58,763 29,492 6,851 683 11,084 3,566 7,518 1,126 21,979
กันตัง 33,484 21,037 4,692 477 8,028 2,651 5,377 827 10,638
ย่านตาขาว 23,665 13,222 3,589 334 8,970 2,550 6,420 721 9,247
ปะเหลียน 27,377 14,813 3,764 383 4,489 1,373 3,121 1,073 9,243
สิเกา 15,154 8,931 2,323 261 3,896 1,184 2,712 372 4,133
ห้วยยอด 34,179 18,493 4,568 424 7,564 2,784 4,780 856 11,799
วังวิเศษ 16,494 10,175 2,797 318 3,759 1,279 2,480 309 4,993
นาโยง 17,648 9,699 2,550 286 5,513 1,613 3,900 598 6,626
รัษฎา 11,824 6,612 1,887 209 3,015 1,045 1,970 263 3,388
หาดสำราญ 6,198 4,093 1,104 121 1,857 513 1,344 135 2,012
  244,786 136,567 34,125 3,496 58,175 18,558 39,622 6,280 84,058