อำเภอ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักเรียน กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
กลุ่มผู้ด้วยโอกาส
/ผู้พิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ
    รวม เบาหวาน ความดัน  
เมืองตรัง 59,784 29,439 6,382 686 11,687 3,785 7,902 1,101 23,129
กันตัง 32,963 20,921 4,373 466 9,875 3,196 6,679 811 11,147
ย่านตาขาว 23,846 13,524 3,419 332 9,225 2,619 6,606 808 9,667
ปะเหลียน 27,496 14,847 3,592 357 4,851 1,457 3,398 1,059 9,619
สิเกา 15,630 9,236 2,118 261 4,160 1,261 2,899 362 4,309
ห้วยยอด 34,008 18,376 4,307 428 11,942 4,740 7,202 837 12,308
วังวิเศษ 16,449 10,288 2,578 286 5,181 1,886 3,295 346 5,193
นาโยง 17,447 9,621 2,365 249 6,201 1,904 4,297 670 6,868
รัษฎา 11,825 6,688 1,712 153 3,173 1,109 2,064 250 3,535
หาดสำราญ 6,054 4,063 1,025 114 2,168 592 1,576 131 2,114
  245,502 137,003 31,871 3,332 68,463 22,549 45,918 6,375 87,889