อำเภอ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักเรียน กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
กลุ่มผู้ด้วยโอกาส
/ผู้พิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ
    รวม เบาหวาน ความดัน  
เมืองตรัง 58,845 29,435 6,830 824 11,153 3,585 7,568 1,130 22,280
กันตัง 33,569 21,039 4,606 564 8,042 2,652 5,390 823 10,768
ย่านตาขาว 23,652 13,292 3,525 402 8,866 2,454 6,412 719 9,334
ปะเหลียน 27,416 14,815 3,723 465 4,495 1,391 3,109 1,067 9,302
สิเกา 15,272 9,006 2,271 303 3,943 1,196 2,747 372 4,182
ห้วยยอด 34,250 18,474 4,528 503 7,687 2,865 4,822 856 11,918
วังวิเศษ 16,548 10,255 2,789 375 3,866 1,234 2,632 344 5,039
นาโยง 17,647 9,726 2,521 335 5,530 1,627 3,903 596 6,688
รัษฎา 11,818 6,624 1,848 245 3,012 1,045 1,967 260 3,438
หาดสำราญ 6,211 4,110 1,063 139 1,924 535 1,389 135 2,031
  245,228 136,776 33,704 4,155 58,518 18,584 39,939 6,302 84,980