อำเภอ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักเรียน กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
กลุ่มผู้ด้วยโอกาส
/ผู้พิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ
    รวม เบาหวาน ความดัน  
เมืองตรัง 59,073 29,545 6,799 1,014 11,319 3,641 7,678 1,121 22,599
กันตัง 33,588 21,103 4,590 693 8,983 2,896 6,087 822 10,956
ย่านตาขาว 23,696 13,351 3,451 489 8,985 2,507 6,478 729 9,436
ปะเหลียน 27,467 14,840 3,697 604 4,667 1,445 3,227 1,063 9,402
สิเกา 15,370 9,068 2,220 383 4,085 1,230 2,855 370 4,229
ห้วยยอด 34,265 18,441 4,427 610 9,000 3,548 5,452 850 11,994
วังวิเศษ 16,581 10,349 2,747 460 4,293 1,596 2,697 346 5,079
นาโยง 17,677 9,743 2,475 396 5,748 1,746 4,002 594 6,762
รัษฎา 11,815 6,663 1,817 284 3,194 1,111 2,083 262 3,478
หาดสำราญ 6,236 4,125 1,063 179 2,047 569 1,478 135 2,050
  245,768 137,228 33,286 5,112 62,321 20,289 42,037 6,292 85,985