อำเภอ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักเรียน กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
กลุ่มผู้ด้วยโอกาส
/ผู้พิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ
    รวม เบาหวาน ความดัน  
เมืองตรัง 58,983 29,321 6,450 439 11,506 3,727 7,779 1,101 22,896
กันตัง 33,293 20,984 4,432 284 9,585 3,096 6,489 820 11,094
ย่านตาขาว 23,770 13,490 3,422 208 9,075 2,546 6,529 733 9,542
ปะเหลียน 27,502 14,820 3,646 233 4,658 1,410 3,253 1,064 9,560
สิเกา 15,615 9,277 2,159 164 4,156 1,252 2,904 367 4,287
ห้วยยอด 34,124 18,317 4,331 306 9,754 4,096 5,658 847 12,195
วังวิเศษ 16,488 10,297 2,643 182 4,861 1,833 3,028 346 5,134
นาโยง 17,403 9,648 2,375 144 5,936 1,816 4,120 634 6,838
รัษฎา 11,904 6,694 1,743 108 3,185 1,113 2,072 251 3,513
หาดสำราญ 6,225 4,132 1,032 72 2,126 577 1,549 134 2,103
  245,307 136,980 32,233 2,140 64,842 21,466 43,381 6,297 87,162