?> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว เวอร์ชั่น 1.1.0

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดลำดับอำเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาแฟ้ม Person และ Home
อำเภอ เป้าหมาย Error คงเหลือ ระดับ A

สำเร็จ 100 - 99.98%
ระดับ B
สำเร็จ 99.97- 99.95%
ระดับ C
สำเร็จ 99.94- 99.92 %
ระดับ D
Error 99.91 - 99.89 %
ระดับ E
สำเร็จ 99.88 -99.86%
ระดับ F สำเร็จ <= 99.85 %
ย่านตาขาว 2,868,558 2,081 0 0 99.93 0 0 0
ปะเหลียน 2,568,893 3,080 0 0 0 0 99.88 0
ห้วยยอด 3,641,130 5,081 0 0 0 0 99.86 0
หาดสำราญ 755,611 1,394 0 0 0 0 0 99.82
สิเกา 1,478,680 3,037 0 0 0 0 0 99.79
รัษฎา 1,181,229 2,796 0 0 0 0 0 99.76
วังวิเศษ 1,651,148 6,232 0 0 0 0 0 99.62
กันตัง 3,602,811 15,165 0 0 0 0 0 99.58
เมืองตรัง 7,287,026 41,959 0 0 0 0 0 99.42
นาโยง 1,941,480 17,162 0 0 0 0 0 99.12

หมายเหตุ
การประมวลผลคำนวณจากเงื่อนไขการประมวลผลแฟ้ม Person และ Home ที่ผิดพลาด จาก HDC
https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/checkdata.php?group_error=1 ยกเว้นข้อ 15 และ 16 รวมกับ
http://203.157.230.26/tis/ (ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จ.ตรัง) และ
http://203.157.230.26/recheck/
โดยนับรวมทุกเงื่อนไขทุก Record เป็นเป้าหมาย และประมวลผลเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ปัญหารวมเป็นผลงาน