?> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว เวอร์ชั่น 1.1.0

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดลำดับอำเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาแฟ้ม Person และ Home
อำเภอ เป้าหมาย Error คงเหลือ ระดับ A

สำเร็จ 100 - 99.98%
ระดับ B
สำเร็จ 99.97- 99.95%
ระดับ C
สำเร็จ 99.94- 99.92 %
ระดับ D
Error 99.91 - 99.89 %
ระดับ E
สำเร็จ 99.88 -99.86%
ระดับ F สำเร็จ <= 99.85 %
วังวิเศษ 986,812 549 0 0 99.94 0 0 0
ย่านตาขาว 2,177,162 1,710 0 0 99.92 0 0 0
นาโยง 1,277,939 1,563 0 0 0 0 99.88 0
ปะเหลียน 1,745,002 2,904 0 0 0 0 0 99.83
ห้วยยอด 2,438,755 4,509 0 0 0 0 0 99.82
สิเกา 970,591 1,988 0 0 0 0 0 99.8
หาดสำราญ 556,902 1,147 0 0 0 0 0 99.79
รัษฎา 701,653 1,634 0 0 0 0 0 99.77
เมืองตรัง 5,095,819 18,517 0 0 0 0 0 99.64
กันตัง 2,563,206 10,323 0 0 0 0 0 99.6

หมายเหตุ
การประมวลผลคำนวณจากเงื่อนไขการประมวลผลแฟ้ม Person และ Home ที่ผิดพลาด จาก HDC
https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/checkdata.php?group_error=1 ยกเว้นข้อ 15 และ 16 รวมกับ
http://203.157.230.26/tis/ (ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จ.ตรัง) และ
http://203.157.230.26/recheck/
โดยนับรวมทุกเงื่อนไขทุก Record เป็นเป้าหมาย และประมวลผลเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ปัญหารวมเป็นผลงาน