?> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว เวอร์ชั่น 1.1.0

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดลำดับอำเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาแฟ้ม Person และ Home
อำเภอ เป้าหมาย Error คงเหลือ ระดับ A

สำเร็จ 100 - 99.98%
ระดับ B
สำเร็จ 99.97- 99.95%
ระดับ C
สำเร็จ 99.94- 99.92 %
ระดับ D
Error 99.91 - 99.89 %
ระดับ E
สำเร็จ 99.88 -99.86%
ระดับ F สำเร็จ <= 99.85 %
วังวิเศษ 2,186,304 856 0 99.96 0 0 0 0
ห้วยยอด 4,818,898 2,824 0 0 99.94 0 0 0
ปะเหลียน 3,270,730 2,604 0 0 99.92 0 0 0
ย่านตาขาว 3,580,421 2,738 0 0 99.92 0 0 0
นาโยง 2,343,078 2,429 0 0 0 99.9 0 0
สิเกา 1,890,039 2,555 0 0 0 0 99.86 0
หาดสำราญ 937,801 1,590 0 0 0 0 0 99.83
เมืองตรัง 9,244,746 16,766 0 0 0 0 0 99.82
รัษฎา 1,475,616 3,315 0 0 0 0 0 99.78
กันตัง 4,446,911 12,428 0 0 0 0 0 99.72

หมายเหตุ
การประมวลผลคำนวณจากเงื่อนไขการประมวลผลแฟ้ม Person และ Home ที่ผิดพลาด จาก HDC
https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/checkdata.php?group_error=1 ยกเว้นข้อ 15 และ 16 รวมกับ
http://203.157.230.26/tis/ (ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จ.ตรัง) และ
http://203.157.230.26/recheck/
โดยนับรวมทุกเงื่อนไขทุก Record เป็นเป้าหมาย และประมวลผลเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ปัญหารวมเป็นผลงาน