?> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว เวอร์ชั่น 1.1.0

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดลำดับอำเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาแฟ้ม Person และ Home
อำเภอ เป้าหมาย Error คงเหลือ ระดับ A

สำเร็จ 100 - 99.98%
ระดับ B
สำเร็จ 99.97- 99.95%
ระดับ C
สำเร็จ 99.94- 99.92 %
ระดับ D
Error 99.91 - 99.89 %
ระดับ E
สำเร็จ 99.88 -99.86%
ระดับ F สำเร็จ <= 99.85 %
วังวิเศษ 807,670 756 0 0 0 99.91 0 0
ห้วยยอด 1,735,295 1,861 0 0 0 99.89 0 0
สิเกา 701,634 1,276 0 0 0 0 0 99.82
ปะเหลียน 1,214,081 2,429 0 0 0 0 0 99.8
รัษฎา 439,659 1,013 0 0 0 0 0 99.77
กันตัง 1,546,433 6,567 0 0 0 0 0 99.58
เมืองตรัง 3,556,834 14,764 0 0 0 0 0 99.58
หาดสำราญ 358,734 1,602 0 0 0 0 0 99.55
ย่านตาขาว 1,555,128 9,285 0 0 0 0 0 99.4
นาโยง 974,204 11,794 0 0 0 0 0 98.79

หมายเหตุ
การประมวลผลคำนวณจากเงื่อนไขการประมวลผลแฟ้ม Person และ Home ที่ผิดพลาด จาก HDC
https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/checkdata.php?group_error=1 ยกเว้นข้อ 15 และ 16 รวมกับ
http://203.157.230.26/tis/ (ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จ.ตรัง) และ
http://203.157.230.26/recheck/
โดยนับรวมทุกเงื่อนไขทุก Record เป็นเป้าหมาย และประมวลผลเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ปัญหารวมเป็นผลงาน