?> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว เวอร์ชั่น 1.1.0

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดลำดับอำเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาแฟ้ม Person และ Home
อำเภอ เป้าหมาย Error คงเหลือ ระดับ A

สำเร็จ 100 - 99.98%
ระดับ B
สำเร็จ 99.97- 99.95%
ระดับ C
สำเร็จ 99.94- 99.92 %
ระดับ D
Error 99.91 - 99.89 %
ระดับ E
สำเร็จ 99.88 -99.86%
ระดับ F สำเร็จ <= 99.85 %
วังวิเศษ 1,292,733 658 0 99.95 0 0 0 0
ย่านตาขาว 2,529,725 2,492 0 0 0 99.9 0 0
ห้วยยอด 3,176,495 4,589 0 0 0 0 99.86 0
นาโยง 1,823,770 2,835 0 0 0 0 0 99.84
หาดสำราญ 681,116 1,216 0 0 0 0 0 99.82
ปะเหลียน 2,158,031 4,788 0 0 0 0 0 99.78
สิเกา 1,227,694 3,272 0 0 0 0 0 99.73
รัษฎา 946,781 3,575 0 0 0 0 0 99.62
กันตัง 2,969,038 11,801 0 0 0 0 0 99.6
เมืองตรัง 6,156,058 50,556 0 0 0 0 0 99.18

หมายเหตุ
การประมวลผลคำนวณจากเงื่อนไขการประมวลผลแฟ้ม Person และ Home ที่ผิดพลาด จาก HDC
https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/checkdata.php?group_error=1 ยกเว้นข้อ 15 และ 16 รวมกับ
http://203.157.230.26/tis/ (ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จ.ตรัง) และ
http://203.157.230.26/recheck/
โดยนับรวมทุกเงื่อนไขทุก Record เป็นเป้าหมาย และประมวลผลเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ปัญหารวมเป็นผลงาน