?> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว เวอร์ชั่น 1.1.0

ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดลำดับอำเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาแฟ้ม Person และ Home
อำเภอ เป้าหมาย Error คงเหลือ ระดับ A

สำเร็จ 100 - 99.98%
ระดับ B
สำเร็จ 99.97- 99.95%
ระดับ C
สำเร็จ 99.94- 99.92 %
ระดับ D
Error 99.91 - 99.89 %
ระดับ E
สำเร็จ 99.88 -99.86%
ระดับ F สำเร็จ <= 99.85 %
วังวิเศษ 1,977,877 1,649 0 0 99.92 0 0 0
ปะเหลียน 2,599,956 2,510 0 0 0 99.9 0 0
รัษฎา 1,162,076 1,500 0 0 0 0 99.87 0
หาดสำราญ 830,294 1,196 0 0 0 0 99.86 0
ย่านตาขาว 3,313,666 5,467 0 0 0 0 0 99.84
นาโยง 2,307,716 3,931 0 0 0 0 0 99.83
ห้วยยอด 4,928,571 9,803 0 0 0 0 0 99.8
สิเกา 1,710,510 3,443 0 0 0 0 0 99.8
กันตัง 3,795,373 13,179 0 0 0 0 0 99.65
เมืองตรัง 9,813,472 66,245 0 0 0 0 0 99.32

หมายเหตุ
การประมวลผลคำนวณจากเงื่อนไขการประมวลผลแฟ้ม Person และ Home ที่ผิดพลาด จาก HDC
https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/checkdata.php?group_error=1 ยกเว้นข้อ 15 และ 16 รวมกับ
http://203.157.230.26/tis/ (ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จ.ตรัง) และ
http://203.157.230.26/recheck/
โดยนับรวมทุกเงื่อนไขทุก Record เป็นเป้าหมาย และประมวลผลเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ปัญหารวมเป็นผลงาน