?> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว เวอร์ชั่น 1.1.0

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดลำดับอำเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาแฟ้ม Person และ Home
อำเภอ เป้าหมาย Error คงเหลือ ระดับ A

สำเร็จ 100 - 99.98%
ระดับ B
สำเร็จ 99.97- 99.95%
ระดับ C
สำเร็จ 99.94- 99.92 %
ระดับ D
Error 99.91 - 99.89 %
ระดับ E
สำเร็จ 99.88 -99.86%
ระดับ F สำเร็จ <= 99.85 %
วังวิเศษ 362,972 648 0 0 0 0 0 99.82
ห้วยยอด 763,839 1,595 0 0 0 0 0 99.79
ย่านตาขาว 749,332 1,761 0 0 0 0 0 99.76
หาดสำราญ 136,742 342 0 0 0 0 0 99.75
นาโยง 394,174 1,602 0 0 0 0 0 99.59
สิเกา 348,138 1,931 0 0 0 0 0 99.45
ปะเหลียน 551,621 4,399 0 0 0 0 0 99.2
กันตัง 565,972 5,157 0 0 0 0 0 99.09
รัษฎา 169,277 2,208 0 0 0 0 0 98.7
เมืองตรัง 1,285,561 17,879 0 0 0 0 0 98.61

หมายเหตุ
การประมวลผลคำนวณจากเงื่อนไขการประมวลผลแฟ้ม Person และ Home ที่ผิดพลาด จาก HDC
https://trg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/checkdata.php?group_error=1 ยกเว้นข้อ 15 และ 16 รวมกับ
http://203.157.230.26/tis/ (ระบบสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จ.ตรัง) และ
http://203.157.230.26/recheck/
โดยนับรวมทุกเงื่อนไขทุก Record เป็นเป้าหมาย และประมวลผลเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ปัญหารวมเป็นผลงาน