ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมาย
      ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่   อายุ(ปี)
อำเภอ จำนวนหลังคาเรือน จำนวน อสม. ปชก.ชาย ปชก.หญิง รวม ประชากรปรากฏที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์
0 - 1 0 - 4 5 - 14 15 - 24 30 - 59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
เมืองตรัง 49,080 1,385 55,126 61,729 116,855 130,838 2,117 5,728 14,715 16,070 50,699 21,443
กันตัง 22,116 922 34,717 35,277 69,994 82,895 1,413 3,841 10,778 11,226 28,949 10,415
ย่านตาขาว 18,505 845 24,333 25,369 49,702 60,841 1,117 2,998 6,941 6,990 20,697 9,018
ปะเหลียน 17,501 785 27,101 28,123 55,224 64,714 1,120 3,179 7,929 7,584 23,812 9,032
สิเกา 9,510 315 15,222 15,503 30,725 34,864 727 1,951 4,992 4,506 13,230 4,063
ห้วยยอด 23,095 1,065 32,901 34,948 67,191 81,694 1,353 3,720 10,225 8,759 29,535 11,281
วังวิเศษ 11,458 649 16,561 16,858 33,419 39,705 864 2,272 5,413 4,830 13,717 4,775
นาโยง 11,673 738 17,683 18,191 35,296 41,142 759 2,068 4,979 5,202 14,721 6,218
รัษฎา 8,365 492 11,704 12,040 23,744 27,945 597 1,546 3,758 3,257 10,197 3,317
หาดสำราญ 4,020 126 6,627 6,767 13,394 16,658 336 924 2,155 2,135 5,357 1,981
  175,323 7,322 241,975 254,805 495,544 581,296 10,403 28,227 71,885 70,559 210,914 81,543
                         

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏคำนวณจากฐานประชากรที่มีเลขบัตรประชาชน ที่อยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลประชากรที่มีปัญหาความถูกต้อง จะไม่ถูกนำมาประมวลผล จึงมีผลให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหน้ารายงานนี้ กับรายงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทราบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด