ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมาย
      ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่   อายุ(ปี)
อำเภอ จำนวนหลังคาเรือน จำนวน อสม. ปชก.ชาย ปชก.หญิง รวม ประชากรปรากฏที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์
0 - 1 0 - 4 5 - 14 15 - 24 30 - 59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
เมืองตรัง 49,388 1,420 55,133 61,761 116,894 130,989 1,817 5,166 14,637 15,775 50,709 22,721
กันตัง 22,248 916 34,729 35,345 70,074 83,076 1,200 3,530 10,431 11,421 29,019 11,124
ย่านตาขาว 19,223 846 24,441 25,539 49,980 61,023 928 2,699 6,947 7,137 20,774 9,502
ปะเหลียน 17,595 792 27,153 28,167 55,320 64,845 938 2,888 7,851 7,598 23,879 9,568
สิเกา 9,626 314 15,291 15,534 30,825 34,976 542 1,723 4,944 4,510 13,324 4,256
ห้วยยอด 23,490 1,051 32,790 35,099 67,608 81,565 1,152 3,364 10,030 8,810 29,691 11,893
วังวิเศษ 11,683 653 16,742 17,006 33,748 40,127 718 2,068 5,579 4,879 13,891 5,039
นาโยง 12,287 773 17,549 18,736 36,285 41,901 628 1,908 4,918 5,142 15,128 6,863
รัษฎา 8,423 480 11,713 12,102 23,815 28,015 457 1,397 3,726 3,286 10,268 3,521
หาดสำราญ 4,026 125 6,648 6,783 13,431 16,586 265 821 2,142 2,167 5,383 2,083
  177,989 7,370 242,189 256,072 497,980 583,103 8,645 25,564 71,205 70,725 212,066 86,570
                         

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏคำนวณจากฐานประชากรที่มีเลขบัตรประชาชน ที่อยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลประชากรที่มีปัญหาความถูกต้อง จะไม่ถูกนำมาประมวลผล จึงมีผลให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหน้ารายงานนี้ กับรายงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทราบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด