ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมาย
      ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่   อายุ(ปี)
อำเภอ จำนวนหลังคาเรือน จำนวน อสม. ปชก.ชาย ปชก.หญิง รวม ประชากรปรากฏที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์
0 - 1 0 - 4 5 - 14 15 - 24 30 - 59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
เมืองตรัง 48,980 1,387 54,998 61,631 116,629 130,523 2,099 5,704 14,697 16,096 50,641 21,472
กันตัง 22,103 921 34,140 35,221 68,779 82,881 1,406 3,838 10,775 11,240 28,949 10,429
ย่านตาขาว 18,402 846 24,295 25,350 49,645 60,787 1,108 2,989 6,931 6,978 20,723 9,047
ปะเหลียน 17,482 789 27,091 28,091 55,182 64,719 1,118 3,188 7,931 7,576 23,803 9,078
สิเกา 9,442 314 15,195 15,476 30,671 34,822 716 1,944 4,989 4,501 13,224 4,075
ห้วยยอด 23,254 1,058 32,780 35,180 67,543 81,699 1,353 3,749 10,166 8,835 29,711 11,432
วังวิเศษ 11,354 646 16,455 16,717 33,172 39,507 853 2,250 5,377 4,794 13,660 4,781
นาโยง 12,209 773 17,648 18,826 36,474 42,575 779 2,116 4,970 5,206 15,247 6,518
รัษฎา 8,363 492 11,691 12,032 23,723 27,899 595 1,547 3,760 3,254 10,205 3,327
หาดสำราญ 4,020 126 6,630 6,766 13,396 16,669 337 927 2,156 2,140 5,357 1,983
  175,609 7,352 240,923 255,290 495,214 582,081 10,364 28,252 71,752 70,620 211,520 82,142
                         

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏคำนวณจากฐานประชากรที่มีเลขบัตรประชาชน ที่อยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลประชากรที่มีปัญหาความถูกต้อง จะไม่ถูกนำมาประมวลผล จึงมีผลให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหน้ารายงานนี้ กับรายงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทราบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด