ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมาย
      ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่   อายุ(ปี)
อำเภอ จำนวนหลังคาเรือน จำนวน อสม. ปชก.ชาย ปชก.หญิง รวม ประชากรปรากฏที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์
0 - 1 0 - 4 5 - 14 15 - 24 30 - 59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
เมืองตรัง 49,507 1,412 55,004 61,882 116,886 130,935 1,977 5,303 14,648 15,716 50,790 22,551
กันตัง 22,290 914 34,468 35,132 69,600 82,916 1,313 3,638 10,438 11,382 28,598 11,023
ย่านตาขาว 19,458 844 24,467 25,583 50,050 61,045 1,042 2,814 6,966 7,132 20,765 9,458
ปะเหลียน 17,627 788 27,158 28,161 55,319 64,836 1,058 3,001 7,859 7,611 23,838 9,484
สิเกา 9,762 318 15,598 15,771 31,369 35,877 603 1,783 5,023 4,674 13,461 4,252
ห้วยยอด 23,551 1,064 33,088 34,931 67,823 81,718 1,316 3,512 9,983 8,754 29,475 11,835
วังวิเศษ 11,719 651 16,713 16,979 33,692 40,199 791 2,131 5,523 4,876 13,836 5,040
นาโยง 12,318 773 17,476 18,647 36,123 41,945 714 1,986 4,928 5,097 14,978 6,807
รัษฎา 8,445 481 11,668 12,080 23,748 28,030 511 1,449 3,734 3,258 10,206 3,481
หาดสำราญ 4,029 124 6,565 6,742 13,307 16,553 291 846 2,125 2,108 5,337 2,074
  178,706 7,369 242,205 255,908 497,917 584,054 9,616 26,463 71,227 70,608 211,284 86,005
                         

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏคำนวณจากฐานประชากรที่มีเลขบัตรประชาชน ที่อยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลประชากรที่มีปัญหาความถูกต้อง จะไม่ถูกนำมาประมวลผล จึงมีผลให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหน้ารายงานนี้ กับรายงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทราบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด