ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมาย
      ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่   อายุ(ปี)
อำเภอ จำนวนหลังคาเรือน จำนวน อสม. ปชก.ชาย ปชก.หญิง รวม ประชากรปรากฏที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์
0 - 1 0 - 4 5 - 14 15 - 24 30 - 59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
เมืองตรัง 49,211 1,376 55,262 60,893 115,203 131,255 2,123 5,742 14,585 16,043 50,782 21,290
กันตัง 21,822 898 34,110 35,313 68,922 81,610 1,405 3,867 10,589 10,848 28,169 10,253
ย่านตาขาว 18,611 835 24,179 25,411 49,403 60,538 1,097 2,960 6,892 6,940 20,723 8,938
ปะเหลียน 17,543 786 27,086 28,135 55,221 64,739 1,134 3,190 7,935 7,549 23,775 9,009
สิเกา 9,582 314 15,272 15,554 30,826 34,943 727 1,955 4,830 4,368 13,250 3,944
ห้วยยอด 23,120 1,069 32,839 35,261 67,631 81,632 1,357 3,728 10,224 8,759 29,544 11,367
วังวิเศษ 11,519 650 16,664 16,964 33,628 39,884 867 2,299 5,513 4,857 13,714 4,782
นาโยง 12,221 772 17,690 18,844 36,534 42,401 767 2,108 4,965 5,040 15,249 6,493
รัษฎา 8,370 483 11,714 12,058 23,772 27,942 602 1,556 3,764 3,258 10,201 3,309
หาดสำราญ 4,021 126 6,647 6,784 13,431 16,596 339 927 2,161 2,059 5,363 1,980
  176,020 7,309 241,463 255,217 494,571 581,540 10,418 28,332 71,458 69,721 210,770 81,365
                         

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏคำนวณจากฐานประชากรที่มีเลขบัตรประชาชน ที่อยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลประชากรที่มีปัญหาความถูกต้อง จะไม่ถูกนำมาประมวลผล จึงมีผลให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหน้ารายงานนี้ กับรายงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทราบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด