ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมาย
      ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่   อายุ(ปี)
อำเภอ จำนวนหลังคาเรือน จำนวน อสม. ปชก.ชาย ปชก.หญิง รวม ประชากรปรากฏที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์
0 - 1 0 - 4 5 - 14 15 - 24 30 - 59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
เมืองตรัง 50,001 1,609 55,986 63,082 119,068 132,366 2,481 5,798 14,772 16,022 51,782 22,503
กันตัง 22,398 1,397 34,278 34,999 69,277 82,891 1,624 3,938 10,451 11,247 28,292 10,884
ย่านตาขาว 19,876 853 24,918 26,137 51,055 61,313 1,328 3,146 7,067 7,234 21,151 9,454
ปะเหลียน 17,721 970 27,130 28,132 55,262 64,918 1,283 3,216 7,880 7,568 23,755 9,341
สิเกา 10,035 721 15,587 15,805 31,392 35,838 768 1,948 5,027 4,648 13,421 4,174
ห้วยยอด 24,047 1,432 32,916 35,410 67,912 85,715 1,627 3,854 10,082 8,691 29,767 11,818
วังวิเศษ 11,793 651 17,009 17,248 34,257 41,831 975 2,295 5,579 4,930 14,070 5,052
นาโยง 12,385 777 17,620 18,725 36,345 43,242 892 2,183 4,934 5,091 15,063 6,720
รัษฎา 8,457 542 11,839 12,275 24,114 28,062 622 1,571 3,787 3,302 10,308 3,501
หาดสำราญ 4,044 141 6,517 6,713 13,230 16,570 384 930 2,128 2,076 5,229 2,049
  180,757 9,093 243,800 258,526 501,912 592,746 11,984 28,879 71,707 70,809 212,838 85,496
                         

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏคำนวณจากฐานประชากรที่มีเลขบัตรประชาชน ที่อยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลประชากรที่มีปัญหาความถูกต้อง จะไม่ถูกนำมาประมวลผล จึงมีผลให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหน้ารายงานนี้ กับรายงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทราบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด