ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมาย
      ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่   อายุ(ปี)
อำเภอ จำนวนหลังคาเรือน จำนวน อสม. ปชก.ชาย ปชก.หญิง รวม ประชากรปรากฏที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์
0 - 1 0 - 4 5 - 14 15 - 24 30 - 59 อายุ 60 ปีขึ้นไป
เมืองตรัง 49,298 1,378 55,346 61,963 117,309 131,346 2,723 6,290 14,843 16,071 50,817 21,393
กันตัง 22,194 917 34,821 35,382 70,203 83,037 1,837 4,319 10,790 11,215 28,979 10,378
ย่านตาขาว 18,984 846 24,395 25,458 49,853 61,060 1,391 3,273 6,967 6,992 20,724 8,970
ปะเหลียน 17,568 786 27,117 28,157 55,274 64,752 1,451 3,497 7,936 7,556 23,785 8,951
สิเกา 9,551 314 15,298 15,584 30,882 35,018 900 2,127 4,999 4,532 13,244 4,037
ห้วยยอด 23,229 1,032 32,329 35,091 66,612 80,719 1,736 4,100 10,147 8,587 29,448 11,233
วังวิเศษ 11,576 656 16,763 17,041 33,804 40,077 1,120 2,558 5,539 4,859 13,762 4,784
นาโยง 12,241 772 17,659 18,841 36,500 42,341 965 2,304 4,958 5,193 15,230 6,462
รัษฎา 8,379 484 11,711 12,038 23,749 27,943 725 1,682 3,755 3,254 10,166 3,293
หาดสำราญ 4,025 125 6,651 6,785 13,436 16,605 413 997 2,155 2,139 5,357 1,970
  177,045 7,310 242,090 256,340 497,622 582,898 13,261 31,147 72,089 70,398 211,512 81,471
                         

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏคำนวณจากฐานประชากรที่มีเลขบัตรประชาชน ที่อยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลประชากรที่มีปัญหาความถูกต้อง จะไม่ถูกนำมาประมวลผล จึงมีผลให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างหน้ารายงานนี้ กับรายงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทราบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด