ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลด้วยเครื่องมือ (ADL)
หมายเหตุ นำเสนอเฉพาะสถานบริการที่ผลงานไม่งผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 จำนวน 1 แห่ง
อำเภอ สถานบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง2 2,183 1,954 89.51