ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ 2562
จังหวัดตรัง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 784 หมู่บ้าน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 10 แห่ง 
มีสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด จำนวน 155 แห่ง จำแนกเป็น 
โรงพยายาบาลศูนย์จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 9 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 125 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 แห่ง 
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน 3,754 คน