สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 1ต.ค.2557

Map Dashboard What NEW! Q&A H4U Consent
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • ปรับปรุง Data-Exchange งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพิ่มการได้รับ IPV
 • แก้ไขรายงาน การคัดกรอง >> ร้อยละของ Healthy Ageing ที่ร้อยละการประเมินไตรมาส 3-4 คลาดเคลื่อน
 • ปรับปรุง Data-Exchange Service Plan สาขาไต
 • แก้ไขรายงาน OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปี ปรับการนับซ้ำให้ถูกต้องตามนิยาม
 • แก้ไขเพิ่มเมนูการค้นหารายงานใน Dashboard New
 • แก้ไขลบเมนูการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบเดิมออก
 • ปรับปรุงรายงาน Service Plan สาขา DM,HT >> อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำ เนื่องจากมีการคัดกรองซ้ำข้ามไตรมาส ส่งผลทำให้เกิดผลงานเกินเป้าหมาย (เกิน 100%)
 • แก้ไขรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ข้อ B1
 • แก้ไขการแสดงผลรายงาน อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (คนต่อวัน)
 • ปรับการประมวลผลรายงาน Service Plan ไตตาม Template
 • คัดกรองไต เงื่อนไข ต้องทั้งจุ่มและเจาะ ในปีงบประมาณ จึงถือว่าคัดกรอง ดังนี้
  (1) ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ microalbumin หรือ macroalbumin หรือ UPCR หรือ ACR (รอรหัส) และ
  (2) ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ creatinine หรือ eGFR
 • นิยามใหม่เรื่องผู้ป่วยไต คือ ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น
  - N181-184
  - N189 ที่มี eGFR < 60
  - E102, E112, E122, E132, E142, N083 หรือ I12*, I13*, I151 หรือ N02*, N03*, N04*, N05*, N06*, N07*, N08*, N11*, N13*, N14*, N20*, N21*, N22*, N23* ที่มี eGFR < 60
 • ปรับการนับคนซ้ำ จากเดิมตัดซ้ำในไตรมาส แต่ไม่ตัดซ้ำคนในปี เป็น ตัดซ้ำทั้งคนในปีและคนในไตรมาส ซึ่งอาจทำให้รายงานปีเก่า เกิดค่า 0 ได้ในช่องรวมทั้งปี
 • เพิ่ม Dashboard แบบใหม่เป็นแบบ One Page เพื่อตอบสนองการดูเรื่องที่สำคัญๆแบบสรุป
 • เพิ่ม What New มีอะไรใหม่ใน HDC เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามได้ว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างใน HDC ปรับเปลี่ยนเมื่อใด
 • เพิ่ม Q&A คำถามคำตอบที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมในการสอบถาม ทั้งที่ถามมาทาง Email / Line/Facebook
 • ปรับการประมวลผลรายงาน 9.OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) จากอายุ 6-14 ปีเป็น 6-12 ปี
 • ปรับการประมวลผลเรื่อง เด็กวัยเรียน ขยายเวลาเทอม 2 ให้เป็นเดือน ตค. ถึง มค. ตามนิยาม Template ใหม่ของกรมอนามัย
 • ปรับเกณฑ์การประเมินผล "ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ"จากร้อยละ 36 เป็น ร้อยละ 54 ตาม Template ใหม่ของกรมอนามัยห
 • ส่งข้อมูลตาราง T_TTM จาก HDC แต่ละจังหวัดเข้าสู่ HDCService ตามความต้องการข้อมูลของกรมแพทย์แผนไทย