สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 1ต.ค.2557

Map Dashboard What NEW! Q&A H4U Consent
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • ปรับปรุงระบบ Data-Exchange เพิ่มปุ่ม Export All to Excel เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน
 • เพิ่มรายงานผลการคัดกรอง Social Risk พัฒนาการเด็ก
 • ปรับปรุงการ Login เข้าใช้งานด้วยบัตร Smart Card เพื่อการเข้าใช้งานที่ปลอดภัยมากขึ้น สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรไปแล้ว ต้องลงทะเบียนบัตรอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
 • ปรับปรุง hdc.war สำหรับการใช้ร่วมกับ Smart Card
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) รายงานกลุ่ม NCD,EPI,MCH เป็นต้น
 • เพิ่มการข้อมูลเป้าหมายการคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์ 17 -21 กค. 2560 นี้ในเมนู Data-Exchange ->การคัดกรอง
 • คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Smart-Card ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานไอทีสสจ.สระบุรี เป็นผู้จัดทำให้โดย คุณสราวุธ ภูวสันติ สามารถ Download โดย คลิกที่นี่
  ปรับระบบ HDC เป็น version 4.0 ดังต่อไปนี้
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) แบบใช้ Smart Card เช่น ข้อมูลเกิด/ตาย มหาดไทย เพื่อนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
 • เพิ่มการคืนข้อมูล(Data-Exchange) ผ่านหน้ารายงานปกติ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
 • เพิ่มระบบ Notification ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ผิดปกติ ซึ่งแสดงตามหน่วยบริการและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ทำให้สะดวกในการควบคุม กำกับ ติดตาม คุณภาพข้อมูล
 • เพิ่มการแสดงผลรายงานแบบ One Page เพื่อสะดวกในการเฝ้าระวังด้านข้อมูลซึ่งจะแสดงรายงานตาม ประเภท user และหน่วยงานที่สังกัด
 • เพิ่มระบบจัดการ user และกลุ่มสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เช่น
  - User ระดับสสอ. สามารถเข้าถึงข้อมูลของรพสต.ได้
  - PM ระดับอำเภอสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้ง CUP ได้
  - PM ระดับสสจ.สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกหน่วยบริการ
  และยังสามารถจำกัดสิทธิการใช้งานได้ เช่น Upload 43 แฟ้มเท่านั้น หรือ ดูข้อมูลรายบุคคลเท่านั้น ฯลฯ
 • ขั้นตอนก่อนการใช้ Smart Card
  - หากเครื่อง Desktop/Notebook Client ยังไม่มี JAVA Runtime ให้ติดตั้งก่อนหรือ สำหรับ Win64Bit click ที่นี่
  - หลังจากนั้นติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link นี้พร้อม reboot เครื่อง
 • ขั้นตอนการใช้ Smart Card ครั้งแรก
  - ต่อเครื่องอ่าน Smart Card ไว้กับคอมพิวเตอร์
  - เข้าสู่ระบบ HDC ด้วย User Password ที่สมัครใช้ไว้ก่อนหน้านั้น (ที่เป็น user ตาม CID ตรงตามบัตรที่จะใช้)
  - เข้าเมนู Register Smart Card อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย Smart Card ได้เลย
  - หากมีการเปลี่ยนบัตรประชาชน (บัตรหาย/ทำบัตรใหม่) ต้อง Register Smart Card ให้ทุกครั้ง ดังนั้น ยังจำเป็นที่ต้องจำ User Password ไว้เสมอ
 • เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT -> รายงานผลการคัดกรอง cvd จำแนกตาม score เปรียบเทียบต้นปีกับครั้งสุดท้ายในปีเพื่อประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • เพิ่มรายงาน ServicePlan RDU สรุป รพ.สต. ที่ผ่าน/ไม่ผ่านตัวชีวัดยาปฏิชีวนะ
 • ปรับ/เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT
  (1) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการส่งตรวจไขมัน
  (2) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการตรวจภาวะอ้วนลงพุง
  (3) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (4) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปรับรายงาน ServicePlan RDU ของ รพ.สต. ให้เป็นแบบแยกไตรมาส
 • เพิ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต จำนวนผู้ป่วยนอก/ใน จิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ
 • ปรับการนับการส่งข้อมูลรายวันให้ถูกต้องมากขึ้น
 • ปรับ Template PAข้อ 20 จากเดิม ผู้ป่วยเบาหวานความดันรายใหม่ เป็น ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
 • ปรับ Data-Exchange พัฒนาการล่าช้า
 • เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลรายวัน cr. @เอกภาพ ศรีเจริญ นครพนม
 • เพิ่มการตรวจสอบการใช้งาน Data Exchange
 • ปรับ Dashboard