สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 1ต.ค.2557

Map Dashboard What NEW! Q&A H4U Consent
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • เพิ่มรายงาน ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย(TIDA4I)
 • ปรับรายงาน Service Plan DM,HT ตามมาตรฐาน NCD Clinic Plus พร้อมเพิ่ม Data Exchange ในหมวดรายงานนี้ทุกตัว
 • ปรับการนับรายงาน ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ จากเดิมเป้าหมาย คือ หญิงที่คลอดบุตรในปีงบประมาณ เป็น หญิงที่คลอดบุตรครบ 42 วัน ในปีงบประมาณ
 • ปรับเงื่อนไขรายงาน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก และ งานทันตกรรมบริการ
 • เพิ่ม Data Exchange รายงานกลุ่ม Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก (ในระบบรายงาน)
  เพิ่ม/ปรับปรุง รายงานที่เป็นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
 • อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
 • ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))
 • การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
 • การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
 • พร้อมเพิ่ม Data Exchnage ในตัวชี้วัดทั้งหมด
 • ปรับรายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน ->ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan 3 สาขาหลัก -> อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 10 ให้นับเฉพาะเด็กไทย ตามนิยาม Template ใหม่
 • เพิ่มรายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน->ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขามะเร็ง ดังนี้
  - ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (coveageตามพื้นที่)
  - จำนวนการรับบริการส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (work load)
 • ปรับเพิ่มรายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน ->การเข้าถึงบริการ-> แพทย์แผนจีน
 • เพิ่ม link รายงานตัวชีวัดปีงบประมาณ 2561
 • เพิ่ม link รายงาน กลุ่มรายงานมาตรฐาน->ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขามะเร็ง
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานส่งเสริมป้องกัน->การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้
  - การได้รับวัคซีนเอชพีวีในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5
 • ปรับปรุงรายงานกลุ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต -> การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต ดังต่อไปนี้
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ
 • เพิ่มรายงาน DataExchange ดังต่อไปนี้
  - ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
  - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
  - อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการ->การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต ดังนี้
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ
  สำหรับรายงานดังกล่าวข้างต้นนี้ จะ Drill Down ได้เพียงระดับจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากค่าเป้าหมายในการประเมิน คือ จำนวนความชุกของประชากร ที่กรมสุขภาพจิตให้มามีเพียงระดับจังหวัดเท่านั้น และในส่วนของ Data Exchange สามารถดูได้โดยต้องใช้ Smart Card เท่านั้นเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันในระดับประเทศ(ข้ามจังหวัด) และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผู้ใช้บริการจึงต้องยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่งด้วยการใช้ Smart Card
 • ปรับปรุงรายงานกลุ่มรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan -> ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก ดังต่อไปนี้
  - OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
  - OHSP ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คนต่อ 1000 ประชากร
  - OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปี
  - OHSP ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ กลุ่มอายุ 12 ปี (DMF)
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานสถานะสุขภาพ->โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเห็นในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทยอายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงานในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายอาชีพ
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - รายงานการเปลี่ยน SCORE ลดลงของกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงต่อ CVD (SCORE 4,5) เปรียบเทียบรอบ 6 เดือน
 • ปิดระบบการคีย์ Social Risk ตามนโยบายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
 • หยุดการประมวลรายงาน 2 รายงาน เพื่อ Freeze ข้อมูล
  - ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
  - ผลการคัดกรอง Social Riskพัฒนาการเด็ก
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ปรับการคำนวนรอบ 5 ปีโดยคำนวนอายุแบบปีลบปี พร้อมปรับการแสดงผลให้ดูง่ายขึ้น
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี ปรับการคำนวนอายุเป็นแบบปีลบปี